สารหรือก๊าซที่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน

สารที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน (Asphyxiant) หมายถึง กลุ่มของก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน โดยภาวะขาดออกซิเจน (Asphyxia) หมายถึง ภาวะที่มีออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าน้อย อย่างไรก็ตามความหมายของสารที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ในทางปฏิบัติมีความหมายกว้างกว่าความหมายข้างต้น โดย Asphyxiant ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ 1. Simple asphyxiants หมายถึง กลุ่มของก๊าซที่ทำให้อาการที่หายใจเข้ามีความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนน้อยทำให้อวัยวะในร่างกายขาดออกซิเจน ก๊าซในกลุ่มนี้ที่พบก่อปัญหาทางสุขภาพได้บ่อยที่สุด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน อะเซติลีน ก๊าซเชื้อเพลิง เช่น มีเทน โพรเพน บิวเทน และก๊าซเฉื่อย เช่น ฮีเลียม และอาร์กอน ก๊าซในกลุ่ม Simple asphyxiants ทั้งหมดเป็นก๊าซที่ไม่มีสี นอกจากนี้คาร์บอนไดออกไซด์อาจอยู่ในสถานะของของแข็งในรูปของน้ำแข็งแห้ง ซึ่งสามารถระเหิดไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ก๊าซบางตัวมีกลิ่น เช่น อะเซติลีนมีกลิ่นคล้ายกระเทียม และกลุ่มก๊าซเชื้อเพลิงอาจมีกลิ่นคล้ายน้ำมันปิโตรเลียม 2. Systemic asphyxiants หรือ Toxic asphyxiants หรือ Chemical asphyxiants หมายถึงกลุ่มของก๊าซที่ทำให้ระบบการขนส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะในร่างกายผิดปกติหรือทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมแบบใช้ออกซิเจนถูกยับยั้ง ซึ่งทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเสมือนขาดออกซิเจนทั้งที่อากาศที่หายใจเข้ามีความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในระดับปกติ…