ศาสนาและภาษาของประเทศอาเซียน

ประเทศอาเซียน หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆ และก็คงอยากรู้ว่ามีประเทศอะไรบ้างที่รวมกันจนเป็นประเทศอาเซียน วันนี้เราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับประเทศอาเซียน และศาสนาที่แต่ละประเทศนับถือ รวมไปถึงภาษาที่แต่ละประเทศใช้ กันค่ะ โดยประเทศอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย 10 ประเทศ ดังนี้ค่ะ 1 ประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาหลักค่ะ 2 ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท และใช้ภาษาเขมร เป็นภาษาหลัก แต่ก็ยังมีบางคนใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนาม อีกด้วยค่ะ 3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา บาฮาซา อินโดนีเซีย เป็นภาษาหลักค่ะ 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่มีหลากหลายศาสนา แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักค่ะ และใช้ภาษาลาวเป็นหลัก แต่ก็มีคนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะ 5 ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเลนทีเดียวค่ะ และใช้ภาษา บาฮาซา มาลายู เป็นหลักค่ะ 6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ค่ะ และส่วนใหญ่เป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นประทศที่มีหลากหลายภาษามาก ซึ่งมีมากสุดถึง…