ลักษณะของไลเคนส์และการแบ่งชนิดของไลเคนส์ตามรูปร่าง

ไลเคนส์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันระหว่างสาหร่าย หรือไซแอโนแบคทีเรีย (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) กับรา ไลเคนส์สามารถเจริญได้บนหินหรือเปลือกไม้ หรือบริเวณแห้งแล้งที่ไม่เหมาะกับการเจริญของพืชอื่นๆ ไลเคนส์จำนวนมากสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำในที่สูงและแถบขั้วโลก สัณฐานวิทยาของไลเคนส์ ไลเคนส์ ประกอบด้วยไมซีเลียมของราอัดตัวกันแน่นอยู่ชั้นบน ข้างใต้เป็นกลุ่มเซลล์ของสาหร่าย และด้านล่างลงไปเป็นชั้นของรา ซึ่งอาจยึดติดกับพื้นดินด้วยไฮฟาที่เรียก ไรซีน (rhizine) ไลเคนส์บางพวกมีความซับซ้อนขึ้นโดยชั้นที่อยู่ใต้ชั้นสาหร่ายยังมีอาหารสะสมเก็บไว้ ราส่วนใหญ่เป็นพวกแอสโคไมซีตีส มีส่วนน้อยที่เป็นเบสิดิโอไมซีตีส ส่วนสาหร่ายเป็นพวกสาหร่ายสีเขียว ไลเคนส์แต่ละต้นจะประกอบด้วยราชนิดเดียวอยู่ร่วมกับสาหร่ายหรือไซแอโนแบคทีเรียชนิดเดียว สาหร่ายสีเขียวที่พบมากที่สุด คือ Trebouxia ซึ่งเป็นพวกเซลล์เดียว และ Trentepohlia ซึ่งเป็นพวกเส้นสาย กับ Nostoc เป็นพวกไซแอโนแบคทีเรีย ไลเคนส์แบ่งตามรูปร่างได้ 3 ชนิด คือ ครัสโทสไลเคนส์ (crustose lichens) รูปแบบเกาะติดแน่นตามเปลือกไม้ ก้อนหิน และเกิดเป็นพวกแรก โฟลิโอสไลเคนส์ (foliose lichens) รูปคล้ายใบไม้ เกาะติดกับหินหรือเปลือกไม้ หลุดออกง่าย และ ฟรูทิโคสไลเคนส์ (fruticous lichens) คล้ายตันไม้เล็กๆ แตกกิ่งก้าน ไลเคนส์ สืบพันธุ์โดยวิธีแฟรกเมนเตชันออกจากต้นเดิม…