คุณสมบัติของสารละลายกรด-เบส

สารละลายกรดและสารละลายเบสทุกชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้ ส่วนสารละลายที่มีสมบัติเป็นกลาง บางชนิดจะนำไฟฟ้าได้ บางชนิดจะนำไฟฟ้าไม่ได้ การที่สารละลายกรดและสารละลายเบสนำไฟฟ้าได้นั้น แสดงว่าต้องมีไอออนในสารละลายนั้น จากการศึกษาการรวมตัวของธาตุเพื่อเกิดสารละลาย เราพบว่าสารละลายกรด จะมีไฮโดรเจนไอออน [H+] ละลายอยู่ในสารละลายนั้นมากกว่า ไฮดรอกไซด์ไอออน [OH–] ส่วนสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส เพราะในสารละลายมี OH– ละลายอยู่มากกว่า H+