ความหมายและการแบ่งประเภทของสัตว์ป่า

สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์ไม่ได้เลี้ยงดู และมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยทั่วไป เรามักหมายถึงเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็นพวกๆ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก ปลา ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักถือเป็นสัตว์ป่าด้วย ยกเว้นแมลงและไข่ของแมลง สัตว์ป่า ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมงที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหะแล้ว และสัตว์พาหะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหะดังกล่าว ประเภทของสัตว์ป่า ประเภทของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.  สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ (พ.ศ. 2535) มี 15 ชนิดได้แก่ –  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) –  แรด (Rhinoceros sondaicus) – …