การมองเห็นสีต่างๆของตาและสาเหตุของการเกิดตาบอดสี

เซลล์รับแสงสีต่างๆในตา เป็นเซลล์รูปกรวย สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ เซลล์รูปกรวยที่รับแสงสีแดง รับแสงสีน้ำเงิน และรับแสงสีเขียว แต่ที่เราแยกแสงสีต่างๆได้มากกว่า 3 สีนี้ เป็นเพราะมีการกระตุ้นเซลล์รูปกรวยแต่ละชนิด พร้อมๆกัน ด้วยความเข้มของแสงต่างๆกัน จึงเกิดการผสมเป็นสีต่างๆขึ้น เช่น กระตุ้นเซลล์รูปกรวยที่รับแสงสีแดงกับสีเขียวพร้อมๆกัน ในความเข้มของแสงที่เท่ากันจะเห็นเป็นสีเหลือง ถ้าเซลล์รูปกรวยที่รับแสงสีแดงกับสีน้ำเงินถูกกระตุ้นพร้อมกัน จะเห็นเป็นสีม่วง ถ้าเซลล์รูปกรวยสีใดสีหนึ่งทำงานไม่ได้ ก็จะเกิดอาการตาบอดสีขึ้น ตาบอดสี เป็นโรคที่เกี่ยวกับความบกพร่องในการแยกแยะความแตกต่างของสี ตาบอดสีที่พบมากที่สุด คือ ตาบอดสีแดง และสีเขียว ผู้ที่ตาบอดสีจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสีแดงกับสีเขียวได้ นอกจากนี้ยังมีตาบอดสีแบบอื่นๆอีก เช่น ตาบอดสีแบบที่บอกไม่ได้เลยว่าเป็นสีอะไร ตาบอดสีประเภทนี้จะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีอย่างอื่นได้เลย นอกจากสีขาวกับดำ เท่านั้น ซึ่งตาบอดสีประเภทนี้ พบไม่มากนัก ตาบอดสีเป็นความผิดปกติที่ไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด ในชาย 20 คนจะพบชายตาบอดสี 1 คน สำหรับหญิง 200 คน จะพบตาบอดสี 1 คน นั่นคือ ชายจะเป็นตาบอดสีมากกว่าหญิง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม…