หลักการเขียนข่าวที่ดีประกอบด้วยโครงสร้างทั้งหมด 4 ส่วน

ข่าวที่เขียนขึ้น จะมีโครงสร้างที่แบ่งออกเป็นส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 1. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline) เป็นส่วนที่ใช้ดึงดูดควาสนใจ และบอกให้รู้ว่าข่าวนั้นมีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องเป็นภาษาที่สั้นและกระชับ และเมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย ถ้าผู้อ่านสนใจก็จะติดตามไปอ่านรายละเอียดต่อไป 2. ส่วนความนำ (Lead) คือส่วนที่สำคัญที่สุดของข่าว เพราะเมื่ออ่านส่วนคำนำแล้วผู้อ่านจะทราบทันทีว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขั้นบ้าง เนื้อหาในส่วนนี้จะต้องตอบคำถามที่คนอยากรู้ก่อน โดยใช้หลัก 5W+H คือ ใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) ทำไม (Why) และอย่างไร (How) โดยอาจเลือกตอบเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญ ที่คาดว่าผู้อ่านอยากรู้มากที่สุดก่อนก็ได้ 3. ส่วนเชื่อม (Neck) คือส่วนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความนำและเนื้อหาข่าว โดยทั่วไปจะมีความยาวเป็นย่อหน้าสั้นๆเพื่อใช้ขยายความ หรือเพิ่มเติมข้อมูลจากสิ่งที่ปรากฎในความนำ เพื่อไม่ให้ความนำยาวเกินไป 4. ส่วนเนื้อหา (Body) เป็นส่วนที่เล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดตามลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ หรือลำดับเวลา หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนเนื้อหาจึงเป็นส่วนขยายส่วนความนำ โดยขายรายละเอียดและข้อมูลที่ยังไม่ได้ระบุถึงในความนำเพิ่มเติม โดยสรุปโครงสร้างของข่าวจะประกอบด้วยส่วน พาดหัวข่าว ส่วนความนำ…