เลขออกเทนหรือคุณภาพของน้ำมันเบนซิน

ในการนำเชื้อเพลิงไปใช้กับเครื่องยนต์ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละชนิด ถ้าเลือกไม่เหมาะสมเครื่องยนต์จะเดินไม่เรียบ เกิดการเคาะและมีเสียงดังเกิดขึ้น การกำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซิน ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน จะกำหนดด้วยค่าที่เป็นตัวเลข เรียกว่า เลขออกเทน เลขออกเทน (Octane number) เป็นค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่าง ไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดการเผาไหม้หมด น้ำมันเบนซินที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับ ไอโซออกเทน หมด เรียกน้ำมันเบนซินนั้นว่า เลขออกเทนเป็น 100 น้ำมันเบนซินที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับ เฮปเทน หมด เรียกน้ำมันเบนซินนั้นว่า เลขออกเทนเป็น 0 น้ำมันเบนซินที่เลขออกเทน 90 คือ น้ำมันเบนซินที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับ เชื้อเพลิงที่มีไอโซออกเทนร้อยละ 90 และเฮปเทนร้อยละ 10 โดยมวล น้ำมันเบนซินใดที่มีเลขออกเทนสูง แสดงว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดี แต่น้ำมันเบนซินในปัจจุบันมีเลขออกเทนต่ำ จึงมีการปรับปรุงคุณภาพให้น้ำมันเบนซินมีการเผาไหม้ดีขึ้น โดยการเติม TEL เตตระเอธิลเลด หรือ TML เตตระเทิลเลด ลงไปในน้ำมันเบนซิน เพราะสารเหล่านี้ช่วยทำให้เกิดการเผาไหม้ดีขึ้น แต่ข้อเสียคือ ไอของน้ำมันจะมีสารตะกั่ว ซึ่งเป็นสารมลพิษ