หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจำแนกแหล่งน้ำจืด

จากการสำรวจแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลก พบว่าการหาหลักเกณฑ์ที่จะจำแนกแหล่งน้ำ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ส่วนมากแล้วพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ดังนี้ คือ 1.   แหล่งนำไม่อุดมสมบูรณ์ และอุดมสมบูรณ์ (Oligotrophic and Eutrophic) 2.   แหล่งน้ำที่มีลักษณะเฉพาะ 3.   อ่างเก็บน้ำ (Impoundment) 1.  แหล่งน้ำไม่อุดมสมบูรณ์-อุดมสมบูรณ์ (Oligotrophic – Eutrophic) แหล่งน้ำพวกนี้จำแนกตามการผลิตปฐมภูมิ (primary productivity) ของแหล่งน้ำ ดังนี้ – แบบฉบับของแหล่งน้ำที่ไม่อุดมสมบูรณ์ หรือมีอาหารน้อย มีลักษณะดังนี้ คือ มีความลึกมาก มีพืชชายฝั่งน้อย ความหนาแน่นของแพลงตอนต่ำ ไม่เกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของแพลงตอน (plankton bloom) ไม่ค่อยขาดออกซิเจน เพราะผลผลิตต่ำ สิ่งมีชีวิตที่พบประจำเป็นพวกที่ทนต่อความผันแปรของอุณหภูมิได้น้อย และปลาที่อยู่ในน้ำเย็นได้ดี เช่น ปลาเทร้า (trout) มีแพลงตอนที่เป็นลักษณะของแหล่งน้ำพวกนี้ เช่น Mysis – แหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง (Eutrophic, Good food take) มีลักษณะดังนี้…